Om oss

Dans i Skolen (DiS) er en nasjonal interesseorganisasjon for faget dans i skolen, organisert i Fellesrådet for kunstfagene i skolen (FKS). DiS ble opprettet i 1983 og drives blant annet med midler fra Kunnskapsdepartementet.

Formål:
Dans i Skolen (DiS) skal arbeide for å styrke og synliggjøre faget dans i hele utdanningsløpet og være et møtested for alle som arbeider for dans i skolen.

Visjon:
Dans som eget fag i grunnopplæringen

Styret & fagkonsulent

Styreleder: Halldis Folkedal

Styremedlemmer: Corinne Lyche Campos, Annette Brandanger, Katrine Kirsebom, Thomas Prestø og Chriz Nypan.

Varamedlemmer: Camilla Vogt Chylie, Linn Krogtoft-Jensen, Øyvind Sandum.

Fagkonsulent:                                                                                                                                                                                   
Anette Sture Iversen, dis@dansiskolen.no, tlf.48182439

Medlemsservice:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     e-post: medlemsservice@dansiskolen.no, tlf.92 22 48 03

HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-19

Visjon: Dans som eget fag i grunnopplæringen
Formål: Styrke og synliggjøre faget dans i hele utdanningsløpet og være et møtested for alle som arbeider for dans i skolen

Dans i Skolen vil i perioden 2016-19
konsentrere virksomheten rundt fem hovedområder:

1. Arbeide fagpolitisk overfor politikere og myndigheter.
2. Være en pådriver, initiativtaker og ressurs for å styrke og synliggjøre faget dans i utdanningssystemet.
3. Styrke den pedagogiske og faglige kompetansen i utdanningssystemet.
4. Samarbeide med andre organisasjoner på nasjonalt og internasjonalt plan.
5. Samle faglig og pedagogisk informasjon, og videreutvikle DiS som organisasjon.

1.0 Arbeide fagpolitisk overfor politikere og myndigheter.
1.1 Være aktiv som deltaker og høringsinstans i gjeldende utdannings- og kulturpolitikk.
1.2 Arbeide fagpolitisk for å informere og påvirke politikere og myndigheter for å sikre økonomiske bevilgninger til drift og prosjekter, i samarbeid med Fellesrådet for kunstfagene i skolen, FKS.
1.3 Arbeide for at flere utdanningsinstitusjoner tilbyr dans som eget kunstfag.

2.0 Være en pådriver, initiativtaker og ressurs for å styrke og synliggjøre faget dans i utdanningssystemet.
2.1 Arrangere og delta i konferanser og andre dansefaglige fora.
2.2 Arbeide med profilering, rekruttering og informasjon.
2.3 Være et sentralt nettverk og en kompetansebank for lærere, pedagoger og andre som er knyttet til og interessert i dans.

3.0 Styrke den pedagogiske og faglige kompetansen i utdanningssystemet.
3.1 Selge den nye læremiddelpakken ”Dans i grunnskolen” og ”Dans med barn 6-13 år”.
3.2 Tilby pedagogiske og faglige kurs med utgangspunkt i kompetansemålene i fagene kroppsøving og musikk, til skoler over hele landet.
3.3 Arrangere årlige Høstseminar og/eller konferanser for faglærere i dans, ansatte ved kulturskoler og medlemmer av DiS.

3.4 Være en pådriver for danserelaterte forskningsprosjekter for og med aktuelle samarbeidspartnere.

4.0 Samarbeide med andre organisasjoner på nasjonalt og internasjonalt plan.
4.1 Fortsette samarbeidet med Fellesrådet for kunstfagene i skolen (FKS)
4.2 Styrke kontakten og samarbeidet med fagforbund som Norske Dansekunstnere (N), Utdanningsforbundet (N), Musikernes fellesorganisasjon (N) og andre interesseorganisasjoner, som bl.a. Dans i Uddannelse (DK), Landslaget fysisk fostring (N) og Danserforbundet (N), samt de nordiske og internasjonale nettverkene nettverkene Nofod, DENN og DaCi.
4.3 Styrke samarbeidet med utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer innenfor dans.

5.0 Samle faglig og pedagogisk informasjon, og videreutvikle DiS som organisasjon.
5.1 Gjøre tilgjengelig informasjon på internett for våre brukere, i samarbeid med aktuelle organisasjoner og institusjoner.
5.2 Styrke og videreutvikle DiS´ struktur, administrasjon og daglige drift.
5.3 Drive kontinuerlig kompetanseheving og organisasjonsutvikling med særlig fokus på informasjon- og kommunikasjonsmateriell.
5.4 Innlede og utvikle samarbeid med regionale kompetansesentra for dans.

WordPress Themes