Styret – Dans i skolen

Styret

Styret 2017/18:
Annette Brandanger, styreleder
Marte Amundsen, nestleder
Corinne Lyche Campos, styremedlem
Chriz Nypan, styremedlem
Thomas Prestø, styremedlem
Camilla Vogt Chylie, styremedlem

Mathilde Øverland, varamedlem
Victoria Husby, varamedlem
Katrine Kirsebom, varamedlem